Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego EduSam.pl

Regulamin sklepu internetowego i stacjonarnego EduSam.pl. Sklep internetowy jest prowadzony przez: EduSam.pl S. Kasjan, NIP 99 10359694, REGON: 160281035.

 SŁOWNICZEK: Magazyn – magazyn, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego EduSam.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym EduSam.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego EduSam.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym EduSam.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do firmy EduSam.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego. Wysyłka Kurierska- realizacja dostawy, wybranym przez Klienta Kurierem. 

 

§1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EduSam.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym EduSam.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego EduSam.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego EduSam.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: a) komputer  z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer,; b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego EduSam.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego EduSam.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego EduSam.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego EduSam.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego EduSam.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.  5. Firma EduSam.pl S. Kasjan, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego EduSam.pl,  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność  Sklepu Internetowego EduSam.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego EduSam.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego EduSam.pl nie wymaga rejestracji, jednakże dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego EduSam.pl.

 

§2 Rejestracja 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym EduSam.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego EduSam.pl. 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym EduSam.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego EduSam.pl, są nieodpłatne. 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym EduSam.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego EduSam.pl, należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklepu. Wiadomość musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym EduSam.pl. Przy czym z usunięciem konta Klienta wiązać się będzie zaprzestanie przez EduSam.pl świadczenia na rzecz Klienta usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego EduSam.pl na rzecz klientów zarejestrowanych, w tym w szczególności zaprzestanie zapewniania dostępu do danych zapisanych na koncie Klienta

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EduSam.pl 1. Logowanie do Sklepu Internetowego EduSam.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego EduSam.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). Dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego EduSam.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż jest świadomy i władny  do posługiwania się powyższymi danymi. 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego EduSam.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego  EduSam.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka 4. Materiały zamieszczane. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego EduSam.pl w formie pisemnej; a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym EduSam.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym EduSam.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje, opinie itp.) udziela firmie EduSam.pl nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez EduSam.pl z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego EduSam.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego firmy oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego EduSam.pl. Klientowi z tytułu udzielenia firmie EduSam.pl powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie; d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym EduSam.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez EduSam.pl z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie EduSam.pl na pierwsze wezwanie EduSam.pl 5. Firma EduSam.pl uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego EduSam.pl  naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym EduSam.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 6. EduSam.pl uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego EduSam.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym EduSam.pl. 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy EduSam.pl, nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego EduSam.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. 8. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym EduSam.pl.  W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym EduSam.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym firmę za pośrednictwem poczty mailowej wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego EduSam.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, firma niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego EduSam.pl mogą być zgłaszane firmie za pośrednictwem poczty mailowej. . Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym EduSam.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym EduSam.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta 11. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego EduSam.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

 

 §4 Informacje o produktach 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego EduSam.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego: a) EduSam.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 3. EduSam.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 4. Promocje w Sklepie Internetowym EduSam.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

 §5 Warunki realizacji zamówień 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego EduSam.pl, jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie: - wybrać sposób dostarczenia produktu - w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu komórkowego do kontaktu z kurierem; - wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia; - zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego EduSam.pl, bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie; - kliknąć przycisk „Złóż zamówienie i zapłać” lub analogiczny; 3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. 4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:  na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską 5. Firma EduSam.pl uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać połączone w jedną wysyłkę. Zamówienia ze sklepu internetowego oraz z portalu Allegro i innych, również zostaną połączone, w maksymalnie najmniejszą ilość przesyłek. O połączeniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez EduSam.pl zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy, a służy jej zmniejszeniu. 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie  EduSam.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”. 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez EduSam.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem EduSam.pl o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. 9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską; 10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, EduSam.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie. 11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 12. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez EduSam.pl wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość  zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile EduSam.pl będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

 

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej z firm kurierskich 2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów: a)  podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez firmę EduSam.pl. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po uiszczeniu płatności. W razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności w terminie 7 dni zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez EduSam.pl ). 4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. W razie wyboru przedpłaty jako formy płatności Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 2 c). 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: serwisu , IAI Pay, będącego pośrednikiem płatności pomiędzy Klientem, bankami oraz firmą EduSam.pl. 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od EduSam.pl, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym EduSam.pl 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

 § 6a Wystawianie i doręczanie faktur. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez EduSam.pl faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 

 

§ 7 Czas realizacji zamówień 1. EduSam.pl zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego EduSam.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres 3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy. 4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii).  

 

§ 8 Warunki reklamacji 1. Sklep internetowy EduSam.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. EduSam.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 2. EduSam.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ( w tym produktu oraz dokumentu zgłoszenia), ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez EduSam.pl, Klient powinien dostarczyć firmie reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od EduSam.pl oraz opisem reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w Sklepie Stacjonarnym EduSam.pl lub przesłana drogą kurierską (z adnotacją - "Reklamacja”). 4. EduSam.pl rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, EduSam.pl zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność EduSam.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił EduSam.pl za nabycie danego produktu.

 

§ 9 Warunki gwarancji 1. Produkty sprzedawane przez firmę EduSam.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. EduSam.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeżeli została dołączona do produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli producent lub dystrybutor nie dołączył karty gwarancyjnej, należy postępować, według zasad reklamacji, opisanych w punkcie § 8 regulaminu EduSam.pl 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

 

 § 10 Odstąpienie od umowy 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym EduSam.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu); - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; h) zawartej w drodze aukcji publicznej . 5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu EduSam.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru  produktu (bez zniszczeń, w stanie nie naruszonym), a także jego cech i funkcjonowania. EduSam.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. EduSam.pl nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez EduSam.pl w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”. 8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić  EduSam.pl produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu: a) w Sklepie Stacjonarnym (produkty zakupione drogą internetową) b) zwrotu produktów dostarczonych poprzez firmę kurierskąpocząwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami. 9. Firma EduSam.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy. 1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi produktu (ostatniego z zamówionych produktów) zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym EduSam.pl, nie może on zwrócić produktu 2. EduSam.pl umożliwia zwrot towaru po terminie tylko na zasadach wykorzystania kwoty za zakupiony produkt przez Klienta do innej transakcji. Kwota jest zapisywana w saldzie Klienta, do wykorzystania w sklepie.  Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki: a) Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi; b) Nie nosi śladów użytkowania; c) Jest w nienaruszonym opakowaniu; d) Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana. 3. Zwrotowi określonemu w niniejszym § 11 nie podlegają – ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe ,monitory oddechu; ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna, koce, rożki. 4. EduSam.pl może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.

 

§ 12 Zwrot należności Klientom 1. EduSam.pl dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10; b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów; c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego. 2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) EduSam.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 EduSam.pl dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów: przelewem z rachunku bankowego, o ile Klient wskaże EduSam.pl numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany. 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie EduSam.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 13 Dane osobowe 1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych EduSam.pl przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym EduSam.pl, służącym do obsługi wszystkich transakcji internetowych, wyraża zgodę na przetwarzanie przez EduSam.pl danych osobowych. Podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym EduSam.pl, a także dane podane przez niego w procesie korzystania z tego konta, poprzez zakupy na portalu Allegro, w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez EduSam.pl usług związanych z obsługą konta Klienta w realizacji zakupów w firmie EduSam.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, EduSam.pl będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych, w tym w w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych EduSam.pl uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów. 3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od EduSam.pl informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez EduSam.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e’mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez EduSam.pl wiadomości w formie tzw. newsletterów. 4. Dane osobowe przetwarzane są przez EduSam.pl S. Kasjan, ul. Wólczańska 241, 93-035 Łódź, NIP 9910359694, będącą administratorem tychże danych. 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez EduSam.pl. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez EduSam.pl jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od EduSam.pl informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych. 2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.  

 

§ 14 Postanowienia końcowe 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego EduSam.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego EduSam.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego EduSam.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego EduSam.pl. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie EduSam.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym EduSam.pl nie są cenami obowiązującymi na innych portalach sprzedażowych i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom. 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego EduSam.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie EduSam.pl statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym EduSam.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklepu Internetowego EduSam.pl, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego EduSam.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą EduSam.pl S. Kasjan rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy. 11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego EduSam.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez EduSam.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego EduSam.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel